30.5.2021

/ " "GUY VELYCHNYY ZI SLAVNOGO DOMUBARBI S BRONICH POLKOVNIK LEIB GVARDII-